Huurvoorwaarden Theater Rotterdam

Onderstaande huurvoorwaarden zijn van toepassing op huurders van Theater Rotterdam en bijbehorende leveranciers, waaronder gezelschappen, organisatoren van festivals en evenementen. Op elk bezoek aan Theater Rotterdam is het huishoudelijk regelement van toepassing.

Huurprijs

1. Als dagdelen van huur gelden:
ochtend           van 08.00 - 13.00 uur; 
middag            van 13.00 - 18.00 uur; 
avond              van 18.00 - 23.00 uur; 
nacht               van 23.00 - 02.00 uur.
Afwijkende tijdsperioden -alleen na toestemming van verhuurder- kunnen in rekening worden gebracht.

2. In de huursommen zijn de kosten van het normaal verlichten, verwarmen en schoonhouden van de ruimten inbegrepen. Extra kosten boven het reguliere verbruik zullen worden doorberekend. Zulks ter beoordeling van verhuurder.

Annulering huurovereenkomst

3. Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen dan vervalt enerzijds de Huurovereenkomst en zal anderzijds verhuurder niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele daaruit voortvloeiende directe schade.
4. Bij annulering van de huurovereenkomst door huurder binnen acht weken wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht. Bij annulering van de huurovereenkomst door huurder binnen vier weken wordt 100% van de huurprijs is rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.
6. Huurder is verplicht onmiddellijk na afloop van de Huurovereenkomst door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.

Brandveiligheid

7. Voor het gebruik van rook en andere effecten alsmede de opbouw van stands, expositie e.d. is de schriftelijke toestemming van de Rotterdamse Brandweer vereist. Huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van een vergunning. Een kopie van deze vergunning dient veertien dagen voor de in de Huurovereenkomst vermelde huurdatum(data) in het bezit van verhuurder te zijn.

Gebruik van ruimten

8. Het is huurder niet toegestaan enige verandering in of toevoeging aan de gehuurde ruimte(n) of de inrichting daarvan aan te brengen, zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder. Huurder draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde. Het meubilair in de Hal mag alleen door personeel van verhuurder worden verplaatst.
9. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken dan waarvoor het is verhuurd.
10. Het aanbrengen van reclame en decoratie aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg met en met goedkeuring van verhuurder te geschieden.
11. Reguliere schoonmaak- en afvalverwerkingskosten zijn inbegrepen bij de huurprijs. Extra kosten worden doorberekend aan huurder. Zulks ter beoordeling van verhuurder.
12. De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de voorschriften van de Rotterdamse Brandweer.
13. De maximale capaciteit is vastgesteld conform brandweereisen. Deze maximale capaciteit mag niet worden overschreden.
14. Huurder c.s. is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, zoals die in de Huurovereenkomst zijn vermeld, met uitzondering van de publieke ruimte (de Hal/foyer).
15. Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de door verhuurder aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten worden aan huurder in rekening gebracht.

Onderverhuring

16. Onderverhuring is niet toegestaan.

Techniek

17. De bediening van de technische apparatuur van verhuurder, mag slechts door personeel van verhuurder geschieden. Wanneer apparatuur door toedoen van bediening door huurder mankementen vertoont, worden de kosten op huurder verhaald.
18. Indien huurder zelf technische apparatuur en technisch personeel levert, dient dit vooraf adequaat te worden afgestemd met verhuurder.
19. Indien door gebruik van de huurder afgeweken wordt van het bedrijfsnoodplan, van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden en brandveiligheidsvoorschriften, dienen hier ruim van tevoren afspraken met verhuurder over worden gemaakt.

Catering

20. In het gebouw mogen zonder toestemming geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden gebruikt, verkocht of aangeboden. Indien huurder eigen catering (alleen food) wilt verkopen, wordt er een afdracht van 20% gehanteerd. Voor de afdracht van het flessengeld over eigen drankverkoop worden separaat afspraken gemaakt tussen huurder en verhuurder.
21. Verhuurder beschikt over een artiestenfoyer. Afspraken over afnemen van de service van de artiestenfoyer dienen vooraf te worden afgestemd met verhuurder.

Functionarissen

22. Door verhuurder aangewezen functionarissen hebben ten allen tijden toegang tot de verhuurde ruimte(n), indien de uitoefening van hun taak dat noodzakelijk maakt.
23. Aanwijzingen van door verhuurder aangewezen functionarissen (w.o. beveiligingsmedewerker, politie en brandweer) dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. Zij hebben de bevoegdheid om bij het niet naleven van voorwaarden en huisregels:
- installaties stop te zetten;
- het evenement voortijdig te laten beëindigen;
- personen te weigeren of te laten verwijderen;
- extra maatregelen af

Prijzen

24. De prijzen van de zitplaatsen, programma- en tekstboekjes, beeld- en geluidsdragers, enz. worden bepaald in overleg met verhuurder. Van de opbrengst van de verkoop van programma’s, tekstboekjes enz. komt 20% per verkocht exemplaar ten goede aan verhuurder inclusief omzetbelasting (BTW). Wanneer de verkoop wordt verzorgd door personeel van verhuurder, worden de personele kosten aan huurder doorberekend.

Toeslagen en bijzondere kosten

25. De opbrengsten van theatertoeslag, garderobetoeslag en buffetten komen uitsluitend ten goede aan verhuurder. Theatertoeslag en garderobetoeslag worden ook voor vrijkaarten en genodigden in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken met verhuurder.
26. Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de voorstelling drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen extra personeelskosten, komen ten laste van huurder. Verhuurder wordt ten alle tijden vrijgesteld van aanspraken door derden.

Televisie en radio opnamen

27. Zonder toestemming van verhuurder mogen geen opnames (beeld en/of geluid) gemaakt worden. Voor het maken van televisie- en/of radio-opnamen dienen vooraf afspraken gemaakt te worden met verhuurder, zowel met de afdeling techniek als de marketingafdeling.

Aandragen programma/draaiboek

28. Huurder is verplicht uiterlijk veertien dagen voor de in de Huurovereenkomst vermelde huurdatum(data) een programma en een opgave van de aard van alle in de gehuurde ruimten te ontwikkelen activiteiten -inclusief eventuele beeld- en geluidregistraties- ter beoordeling aan verhuurder te zenden. Dit programma of deze opgave moet door verhuurder worden goedgekeurd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

29. Verhuurder werkt binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Van huurder wordt hetzelfde verlangd.